| |

Badania CASE – kontynuacja

Analiza ilościowa CASE dotyczyła przede wszystkim wyników obrazujących skalę występowania zjawiska nierejestrowanego zatrudnienia w Polsce oraz nasilenie tego zjawiska dla różnych grup społecznych i zawodowych. Przedstawia ona też geograficzne zróżnicowanie nasilenia tego zjawiska w Polsce. Poza tym podjęto próbę wyodrębnienia głównych determinantów zatrudnienia w szarej strefie. W tym celu przeprowadzono serię oszacowań prawdopodobieństwa zatrudnienia w szarej strefie za pomocą prostych oraz wielomianowych modeli logitowych. Istotne było także wyodrębnienie wpływu zatrudnienia w szarej stre- fie na zarobki netto uzyskiwane przez pracowników. Analizę tę przeprowadzono estymując logarytmiczny model liniowy plac miesięcznych oraz godzinowych.

Poza tym badanie CASE zawierało rozbudowaną część jakościową opartą na serii 250 wywiadów biograficznych przeprowadzonych z pracownikami niereje- strowanymi oraz na badaniach fokusowych i wywiadach indywidualnych. Celem tych badań było poznanie społecznych (niemierzalnych) determinantów zatrudnienia w szarej strefie oraz ścieżek kariery zawodowej, które do tego rodzaju zatrudnienia prowadzą. Bardzo istotnym wynikiem tych badań było też zebranie znacznej liczby opinii pracowników nierejestrowanych dotyczących ich sytuacji zawodowej. Jedną z grup objętych badaniem były osoby rosyjsko- i ukraińskoję- zyczne pracujące w Polsce.

Istotną częścią badania CASE była też analiza preferencji siły roboczej dotyczących pracy w szarej strefie. Badanie to wykonane było metodą CONJOINT na losowej podpróbie 1200 respondentów z badania głównego. Jego wyniki pokazują więc skalę preferencji dla zatrudnienia nierejestrowanego w całym przekroju siły roboczej, a nie tylko wśród pracowników nierejestrowanych.

W badaniach CASE wyodrębniono pięć głównych form pracy nierejestrowa- nej (patrz: tabela 3.8). Można je podzielić, w zależności od charakteru, na zatrudnienie u kogoś lub samozatrudnienie lub/i w zależności od stopnia (braku) formalizacji relacji pracodawca-pracobiorca, na pracę w pełni nierejestrowaną bądź częściowo nierejestrowaną. Wszystkie wyodrębnione typy pracy nierejestrowanej są analizowane w badaniach siły roboczej. W badaniach przedsiębiorców, ze względu na specyfikę populacji, będącej podstawowym obiektem zainteresowania, wyodrębniono wyłącznie typy 1 i 2 (traktowane razem) oraz 3 – czyli nie pytano o samozatrudnienie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]