| |

Badania CASE – metodologia i charakterystyka badanej zbiorowości

– Zespół CASE przeprowadził trzy podstawowe typy badań:

– badania ankietowe na ogólnopolskiej próbie pracodawców,

– badanie typu Mystery Hopper,

– badanie typu Choice Experiment z użyciem ankiety internetowej.

Zgodnie z założeniami badania ankietowego firm, wiedzę o zjawisku pracy nierejestrowanej z perspektywy pracodawców zebrano w dwóch etapach, wykorzystując różne narzędzia badawcze, zróżnicowane grupy docelowe przedsiębiorstw oraz wyniki badań gospodarstw domowych i Mysre/y Shopper przeprowadzone w ramach projektu. Łącznie zrealizowano dwa reprezentatywne badania ankietowe pracodawców: (i) badanie główne oraz (ii) badanie celowe w wybranych pięciu branżach. Badania przeprowadzono w okresie mąj-wrzesień 2007 roku. Badania ilościowe zostały poprzedzone fazą jakościową (wywiady indywidualne z pracodawcami), która posłużyła do opracowania kwestionariuszy do badań ilościowych.

Badanie główne miało charakter wstępny i zostało przeprowadzone telefonicznie w maju 2007 roku na ogólnopolskiej próbie 1008 firm. Celem tego badania było uzyskanie wstępnych informacji na temat postrzeganych przez firmy:

– skali pracy nierejestrowanej i trendach w tej dziedzinie,

– przyczynach pracy nierejestrowanej,

– charakterystykach pracy nierejestrowanej,

– mechanizmach, jakie mogłyby zmniejszyć lub zwiększyć skalę pracy nierejestrowanej.

Ponadto badanie to dostarczyło informacji potrzebnych do dokonania wyboru branż, w których przeprowadzono kolejną fazę badań ilościowych (badanie celowe branż).

Badania CASE – metodologia i charakterystyka badanej zbiorowości część 2

Badanie celowe przeprowadzono telefonicznie we wrześniu 2007 roku na 503 pracodawcach reprezentujących pięć branż, które wybrano do bardziej szczegółowej analizy. Wylosowano pięć grup celowych reprezentatywnych dla danej branży, o liczebności ok. 100 obserwacji każda, dla następujących działów: rolnictwo (PKD 01), budownictwo (PKD 45), handel detaliczny (PKD 52), hotele i restauracje (PKD 55) i informatyka (PKD 72)57′

W obu badaniach próby miały zapewnić reprezentatywność ze względu na wielkość firmy mierzonej zatrudnieniem. Dobór miał charakter losowy i odbywał się z jednoczesną kontrolą klas wielkości miejscowości, makroregionów, a w badaniu celowym także branż.

Ze względu na strukturę populacji firm pod względem ich wielkości (dominujący udział firm najmniejszych i znikomy udział firm dużych) konieczne było wylosowanie relatywnie większej liczby firm większych. (W przeciwnym razie np. liczba przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 30 osób w próbie 1000 firm byłaby w granicach 5-15, a w próbach celowych 100 firm – w granicach 0-2, co ograniczałoby możliwość wnioskowania statystycznego). Dla zachowania reprezentatywności całej próby z nadreprezentowanymi firmami większymi wprowadzono wagi dla obserwacji, co umożliwia analizę statystyczną dotyczącą całej populacji firm.

– 57 Dokładny opis branż: (1) rolnictwo, łowiectwo, włączając działalność usługową (45) budownictwo, (52) handel detaliczny z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli naprawa artykułów użytku osobistego i domowego, (55) hotele i restauracje, (72) informatyka i działalność pokrewna.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]