| |

Badania Hanouseka i Paldy

Badania Hanouseka i Paldy (2002) przeprowadzone zostały za pomocą modelu probitowego estymacji na 1062 Czechach i 524 Słowakach. Zmienna zależna nie jest zmienną zero-jedynkową, jak w większości badań, ale przyjmuje trzy wartości określające częstotliwość uczestniczenia w szarej strefie (nigdy, rzadko, często). Determinanty wykorzystane to cechy personalne osób oraz opinie na temat szarej strefy w otoczeniu i sankcji w kraju. Badania poszukują nie tylko demograficznych, ale również psychologicznych przyczyn unikania płacenia podatków. Wyniki wskazują na brak bezpośredniej relacji między unikaniem płacenia podatków a moralnością osoby lub poziomem podatków, pokazują zaś istnienie pozytywnej relacji między poziomem dochodu a poziomem unikania podatków.

Inną metodą analizy szarej strefy, często używaną przez socjologów, jest badanie strategii gospodarstw domowych (Wallace 2006). Założeniem tej metody nie jest branie pod uwagę indywiduum jako jednostki badawczej, ale tą jednostką pozostaje cafe gospodarstwo domowe. Uzasadnieniem stosowania tej metody jest fakt, iż zachowania/strategie gospodarstw domowych kształtują środowisko, a nie tylko są przez nie kształtowane. Gospodarstwo domowe, jako jednostka do analizy, traktowane jest jako jednostka racjonalna, przyjmująca strategię, która zoptymalizuje satysfakcję członków rodziny (np. decyzję, czy kobieta ma pracować lub czy jeden z członków rodziny może sobie pozwolić na zatrudnienie „na czarno”). Wiele badań analizuje, jakie warunki w gospodarstwie domowym mogą doprowadzić do zmian w podziale prac domowych (Godwin 1991, s. 253-294). Inne badania dzięki tej metodzie poszukują zrozumienia podziału pracy formalnej, nieformalnej, prac domowych w gospodarstwach i czynników wpływających na istniejące kombinacje. Przykładowo, bezrobotne gospodarstwa domowe idą w kierunku samowytwarzania lub pracy nieformalnej. Z kolei gospodarstwa, któ- 21 Liczne ekonometryczne wyjaśnienia, opisy czy komentarze tej analizy znajdują się w publikacjach wykorzystujących tę metodologię. Patrz na przykład: Feld, Larsen (2005). rych członkowie pracują, mogą być w dwojakiej sytuacji. Z jednej strony, członkowie gospodarstwa są zatrudnieni w sektorze rejestrowanym, z drugiej duża liczba pracujących skłania do wejścia w sektor nieformalny”. Mimo całej krytyki, metoda ta ma licznych zwolenników. Pomaga zrozumieć ekonomiczne zachowania gospodarstw domowych, ułatwia analizę czynników socjologicznych wpływających na decyzje ekonomiczne osób. Minusem tej metody jest trudność w zdefiniowaniu pojęcia gospodarstwa domowego (czy to ma być rodzina i kogo do niej zaliczać). Dodatkowo badania wykazały, że tylko gospodarstwa z większym dochodem potrafią posiadać własne racjonalne strategie. Poza tym, planowanie w rodzinach nie występuje w całym cyklu życia gospodarstwa, ale są okresy, kiedy to strategiczne myślenie ma mniejszy wpływ na decyzje.

Badania przeprowadzone przez Savasana i Schneidera (2006) opierają się m.in. na użyciu analizy rozróżniania (ang. discriminant analysis). Funkcja ta ma na celu zidentyfikowanie zmiennej, która różnicuje przynależność do jednej z grup (np. pracujących formalnie lub nie). Metoda ta może być wykorzystana tylko wówczas, gdy zmienna zależna przyjmuje więcej niż dwie wielkości (ang. categorical variable). W przypadku tego badania przyjmowane są wartości od 1 do 5 (całkowicie się zgadzam, w ogóle się nie zgadzam), dodatkowo dane są cechy właścicieli przedsiębiorstw, którzy są ankietowani. Dzięki tym informacjom możliwe jest oszacowanie zmiennych, które prognozują przyszły wybór respondentów. Innymi słowy, dzięki takiej analizie możliwe jest poznanie cech osób, które zwiększają prawdopodobieństwo uczestniczenia w pracy nierejestrowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]