| |

Badania prowadzone w innych ośrodkach badawczych część 2

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) przeprowadziło badania w 2004 r. na reprezentatywnej próbie 988 osób na temat przestrzegania praw pracowniczych oraz szarej strefy w zatrudnieniu (CBOS 2005). Szczególny nacisk kładziony był na oszacowanie liczebności pracowników otrzymujących pensje, od których nie są odprowadzane należne składki i podatki. Badaniem zostali objęci tylko pracownicy najemni. Rezultaty wskazują, iż 87% zatrudnionych twierdzi, iż od całej ich płacy są pobierane składki. Pozostali deklarują, że mniejszą część wypłaty dostają „na rękę”, bez odprowadzania podatków, lub w ogóle ich nie odprowadzają. Najczęściej dzieje się tak w sektorze handlu i usług. Zjawisko to praktycznie nie występuje w zakładach pracy, w których działają związki zawodowe. Najprawdopodobniej przyczyną tego jest fakt, iż najsilniejsze związki zawodowe działają w sferze budżetowej i zakładach państwowych, gdzie szara strefa praktycznie nie istnieje.

Drugim sposobem pracy nierejestrowanej jest ukrywanie dochodów przez firmy, co jest zjawiskiem bardzo powszechnym. Praca zbiorowa pod redakcją M. Grabowskiego (1995) przedstawia badanie przeprowadzone przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w grudniu 1994 r. na grupie 100 przedsiębiorstw. Rezultaty pokazały, że przeciętna firma prywatna wykazywała tylko 61% dochodów, a zaledwie 16% przedsiębiorców ujawniało dochód całkowity. Mowa tutaj jedynie o przedmiotach zarejestrowanych, działających w pełni legalnie. One bowiem jedynie wykazują część swoich dochodów, zaś resztę wytwarzają w obrębie szarej strefy. Podmioty niezarejestrowane, których cała działalność produkcyjna jest związana z szarą strefą, z oczywistych powodów ukrywają ogół swoich dochodów45. Badanie to pokazało również istnienie silnej relacji między rynkiem pracy oficjalnym a nieformalnym, jako istotnej przyczyny powstawania nierejestrowanej pracy. Im różnica w zapotrzebowaniu na pracę na obu rynkach jest mniejsza, tym podaż strony nieformalnej jest mniejsza (mierzona w godzinach przepracowanych). Oznacza to, że zbieżność w liczbie zapotrzebowania na pracę na obu rynkach doprowadzi do tego, że mniej osób będzie chciało zatrudniać się „na czarno”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]