| |

Firma

Zwiększenie liczby osób udzielających wywiadu

Liczba osób odmawiających odpowiedzi na konkretne pytanie jest najmniejsza, gdy ankiety są przeprowadzane osobiście. Również w tym przypadku najwięcej osób odpowiada na pytanie o wielkość dochodu nierejestrowanego. Droga mailowa jest nieefektywna, a zaraz za nią droga pocztowa. Dodatkowe działanie sprzyjające wzrostowi liczby uczestników w wywiadzie, to na przykład sprawdzona i bezpieczna metoda ankietowania osób, które już uczestniczyły w innym badaniu. Z kolei usilne starania ankietera o uzyskanie odpowiedzi mogą bardziej zniechęcić respondenta i zmusić go do udzielenia odpowiedzi kłamliwej. Zatem niski odsetek ludzi nieodpowiadających niekoniecznie oznacza wysoką prawdomówność rezultatów.

Czytaj dalej

Mówienie całej prawdy i tylko prawdy

Dlaczego kobiety, w dużo większym stopniu niż mężczyźni, odczuwają potrzebę mówienia prawdy na swój temat, nawet gdy jest ona niechlubna lub szkodliwa dla nich samych? Przeprowadzono kiedyś badania, w których poproszono kobiety i mężczyzn o opisanie siebie samych. Mężczyźni, niezależnie od wyglądu, opisywali siebie rzeczowo, używając pozytywnych (lub przynajmniej neutralnych) określeń. „Mam metr osiemdziesiąt wzrostu, ważę 90 kilo i noszę wąsy” – powiedział pewien korpulentny, starzejący się mężczyzna. Akurat. A ja jestem Julia Roberts. Kobiety częściej opisywały siebie, używając pejoratywnych określeń: „Mam siwiejące włosy, mogłabym zrzucić parę kilo, w sumie nie wyglądam najgorzej…”.

Czytaj dalej

Metoda transakcyjna

Metoda ta została najpełniej rozwinięta przez Feige’a31. Opiera się ona na założeniu, że istnieje stała relacja w czasie między ilością transakcji i oficjalnym PKB, zawarta w znanym równaniu Fishera MV = pT (M – strumień pieniądza, V – szybkość obiegu pieniądza, p – poziom cen, T – liczba transakcji). Należy też poczynić założenia co do szybkości obiegu pieniądza i relacji między ilością transakcji (pT) a całkowitym (= oficjalnym + nieoficjalnym) nominalnym PKB. Poprzez powiązanie całkowitego nominalnego PKB z ilością transakcji można obliczyć PKB szarej strefy poprzez odjęcie oficjalnego PKB od całkowitego nominalnego PKB. Jednak by podać dane dotyczące szarej strefy, należy założyć rok bazowy, w którym nie było szarej strefy, a więc stosunek pT do całkowitego nominalnego (oficjalny=całkowity) PKB byłby „normalny” i stały w czasie, gdyby nie było szarej strefy.

Czytaj dalej

Metoda odpowiedzi losowych – kontynuacja

Dzięki tej metodologii wzrasta odsetek ludzi odpowiadających na delikatne pytania w ankiecie (w porównaniu z wywiadami przeprowadzanymi w sposób bezpośredni), redukowane jest niedoszacowanie wskaźnika (ang. response bias). Kolejną zaletą tej techniki jest poczucie komfortu w trakcie badania zarówno odpowiadającego, jak i ankietera. Zatem dzięki tej metodzie mogą zostać zminimalizowane takie czynniki, jak: brak wiarygodności odpowiedzi, problem przy zmianie tematyki ankiety czy efekt ankietera. Jednak metodologia ta przyczynia

Czytaj dalej

Metoda modela – kontynuacja

Na podstawie dorobku zawartego w literaturze przedmiotu43 można rozróżnić następujące typy przyczyn i wskaźników szarej strefy:

Czytaj dalej

Metoda modela

Wszystkie metody pośrednie opisane dotychczas, które mają na celu oszacowanie wielkości i rozwoju szarej strefy, uwzględniają tylko jeden wskaźnik, który „musi” uchwycić wszystkie skutki szarej strefy. Jednak oczywiste jest, że skutki szarej strefy ujawniają się równocześnie w produkcji, na rynku pracy i rynku pieniężnym. Ważniejszy jeszcze zarzut dotyczy faktu, że przyczyny, które determinują wielkość szarej strefy są uwzględniane tylko w niektórych badaniach o charakterze monetarnym, a te najczęściej uwzględniają jedną przyczynę, obciążenie podatkowe. Metoda modelu uwzględnia w sposób wyraźny wiele przyczyn istnienia i wzrostu szarej strefy, jak i wiele skutków szarej strefy w czasie.

Czytaj dalej

Ludzie młodzi a rynek pracy

Zupełnie inne postawy i motywacje prezentują ludzie młodzi, którzy trafili na rynek pracy (podejmowali pierwszą pracę) po 2000 roku. Z jednej strony, nie mają oni punktu odniesienia w postaci utraconej pracy z drugiej strony – prezentują zupełnie inne potrzeby i aspiracje. Są lepiej wykształceni, mają aspiracje materialne, planują w przyszłości założenie rodziny. Nie mają jeszcze – w subiektywnym odczuciu – presji na „oskładkowanie”: jeszcze mają czas na „wyrobienie” emerytury. Mogą więc sobie pozwolić na ryzyko pracy „na czarno”, licząc na korzyści nieosiągalne w pracy legalnej oferowanej im na rynku. Wchodzą oni dobrowolnie do pracy nierejestrowanej, z wielu różnych względów:

Czytaj dalej

Jakie czynniki wpływają na krztałt preferencji? – kontynuacja

Po drugie, są to gospodarstwa domowe o umiarkowanym deficycie dochodu, ludzi młodych (do 30 roku życia) o pośrednich typach wykształcenia – nie są oni prawdziwymi fachowcami (mają wykształcenie zasadnicze zawodowe, ale nie średnie techniczne) ani prawdziwymi inteligentami (ukończyli szkołę średnią ogólnokształcącą lub nawet uzyskali wykształcenie policealne – ale nie mają studiów wyższych). Zapewne dla tych osób decyzja o podjęciu pracy nierejestrowanej jest umotywowana chęcią uzyskania dodatkowego dochodu, a docelowo – materialnego i społecznego awansu gospodarstwa domowego.

Czytaj dalej

IV i V Hipoteza na temat zatrudnienia niezarejestrowanego

Hipoteza IV – do korzystania z pracy nierejestrowanej skłania pracodawców chęć uniknięcia kłopotliwych procedur administracyjnych związanych z zatrudnieniem pracownika (rejestracja pracowników i przekazywanie składek do ZUS).

Czytaj dalej

I i II Hipoteza na temat zatrudnienia niezarejestrowanego

Nie można również twierdzić, że w miarę pogarszania się sytuacji ekonomicznej pracodawcy częściej korzystają z omawianej formy zatrudnienia, ponieważ liczba deklaracji ulegała stopniowemu zmniejszeniu w miarę coraz gorszych ocen kondycji firmy.

Czytaj dalej

III Hipoteza na temat zatrudnienia niezarejestrowanego

Hipoteza III – stanowiska pracy, na których zatrudnieni są pracownicy wykonujący pracę nierejestrowaną, przeważnie charakteryzują się: dużym wkładem pracy fizycznej, niskim nasyceniem technologicznym i niskimi wymaganiami kwalifikacyjnymi (nie wymagają uprawnień zawodowych).

Czytaj dalej

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]