| |

Dochody i sposób wynagradzania pracowników nierejestrowanych

Praca nierejestrowana stanowiła dla ponad połowy wykonujących ją osób główne źródło dochodu. Dla ok. 1/3 badanych była dodatkowym źródłem dochodu, uzupełniającym bądź to dochód z pracy rejestrowanej lub działalności gospodarczej, bądź niezarobkowe źródło utrzymania (np. emeryturę, rentę, zasiłek dla bezrobotnych, alimenty). Na stosunkowo niewielką skalę występowało zjawisko pracy nierejestrowanej w formie otrzymywania części wynagrodzenia za pracę, wykonywaną w ramach formalnego stosunku pracy, w sposób nieoficjalny (2% ogółu badanych), czemu, jak wcześniej wspomniano, trudno dać wiarę.

Jest to kolejne potwierdzenie dwoistości szarego rynku pracy. Dla większości osób wykonujących pracę nierejestrowaną stanowi ona główne źródło dochodu, pozostałym osobom zapewnia dodatkowy dochód.

Najczęstszym sposobem wynagradzania za pracę nierejestrowaną jest stawka godzinowa i zapłata za wykonanie zadania, zaś w dalszej kolejności: wynagrodzenie miesięczne, stawka dzienna i wynagrodzenie tygodniowe. Stawka godzinowa i zapłata za wykonanie zadania zapewne częściej są związane z pracą dorywczą, a pozostałe z pracą regularną w szarej strefie.

Wysokość stawki za godzinę pracy nierejestrowanej, w zależności od tego, czy była to praca główna (jedyna), czy kolejno podejmowana praca, przedstawiono w tabeli 3.6. Stawka ta wynosiła, przeciętnie, od 7,30 zł do 10, 74 zł za godzinę pracy.

– Stawka za godzinę pracy nierejestrowanej

– Liczba pracowników Stawka (zł)

– Minimalna Maksymalna Przeciętna

– 1. praca 425 1,00 70,00 9.09

– 2. praca 55 3,00 50,00 10.74

– 3. praca 16 4,00 30,00 8,08

– 4. praca 8 3,00 30,00 7,30

– 5. praca 5 5,00 30,00 8,63

Praca nierejestrowana a zabezpieczenie społeczne wykonujących ją osób

Osoby podejmujące pracę nierejestrowaną są, w ogromnej większości (89% ankietowanych), w sytuacji, w której nie muszą się obawiać utraty prawa do świadczeń zdrowotnych. Prawo to wynika najczęściej z: wykonywania także pracy rejestrowanej, która zapewnia ubezpieczenie zdrowotne, statusu bezrobotnego zarejestrowanego w urzędzie pracy lub zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego przez współmałżonka lub innego członka rodziny. W przypadku pozostałych osób omawiane prawo przysługuje z tytułu ubezpieczenia w KRUS lub zarejestrowania w ośrodku pomocy społecznej. Około 5% pytanych odpowiedziało, że nie przywiązuje znaczenia do kwestii ubezpieczenia zdrowotnego i tyle samo osób nie odpowiedziało na zadane pytanie.

Znacznie większe ryzyko dla osób wykonujących pracę nierejestrowaną stanowi niewystarczająca wysokość przyszłej emerytury. Środki na ten cel zabezpiecza sobie bowiem tylko 58,4% ankietowanych, zaś 41,3% z nich nie podejmuje odpowiednich działań w tym kierunku (0,3% ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi). Z pierwszej grupy osób 80% ma zapewnioną emeryturę z tytułu wykonywania także pracy rejestrowanej, zaś pozostałe osoby wykupiły polisę prywatnego ubezpieczenia emerytalnego łub założyły indywidualne konto emerytalne bądź też zabezpieczają się poprzez oszczędności lokowane w różnych aktywach finansowych i rzeczowych.

Brak zabezpieczenia emerytalnego znacznej liczby osób jest jednym z głównych zagrożeń wynikających z pracy w szarej strefie. Oznacza to bowiem konieczność obciążenia finansów publicznych wydatkami związanymi z zapewnieniem minimalnej emerytury oraz wydatkami z systemu pomocy społecznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]