| |

Ocena ryzyka związanego z zatrudnieniem nierejestrowanym

Stosunkowo niewielka ezęść, bo tylko 1/4 respondentów, którzy w okresie ostatniego roku zatrudniali osoby nierejestrowane, odpowiedziała twierdząco na pytanie, czy mają jakieś obawy związane z tą formą zatrudnienia. Potwierdzałoby to tezę o dobrym funkcjonowaniu rynku na tym obszarze, wynikającą, między innymi, ze wspomnianej wcześniej pozytywnej oceny jakości efektów pracy osób wykonujących prace nierejestrowane. Spory muszą być rozwiązywane bądź w sposób zwyczajowy (co pokazuje dalej odpowiedź na pytanie o brak problemów prawnych), bądź jednostki nierzetelne są eliminowane ze świadczenia usług.

W tej grupie respondentów stosunkowo największe obawy budzi ryzyko odpowiedzialności z tytułu wypadku przy pracy (2/3 respondentów ocenia je jako zdecydowanie największe lub raczej wysokie). Znaczne obawy są także związane z: ryzykiem niemożności wyegzekwowania odszkodowania od pracownika w razie zniszczenia mienia lub kradzieży (44% odpowiedzi wskazujących, że jest to zdecydowanie największe lub raczej wysokie ryzyko), ryzykiem poniesienia finansowej kary za nierejestrowane zatrudnienie (34%) oraz ryzykiem ewentualnych roszczeń pracownika na drodze sądowej z tytułu, na przykład, braku urlopu, pracy w nadgodzinach lub w niedziele (32%). Zdecydowanie najmniejsze obawy respondentów budzi możliwość negatywnej reakcji ich środowiska lub opinii publicznej na fakt zatrudniania osób nierejestrowanych (tylko 9,5% respondentów ocenia je jako raczej wysokie), co potwierdza kulturowe uwarunkowania tej formy pracy.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące występowania sporów prawnych między pracodawcami i pracobiorcami, na tle warunków pracy i płac, respondenci zatrudniający w badanym okresie osoby nierejestrowane stwierdzili, że takie spory w ogóle nie wystąpiły.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]