| |

Organizacja pracy nierejestrowanej część 2

Głównym pracodawcą pracowników nierejestrowanych są gospodarstwa domowe. Znalazło w nich zatrudnienie ok. 40% badanej zbiorowości pracowników nierejestrowanych. O połowę mniejszy odsetek osób znalazł zatrudnienie w firmach prywatnych lub spółdzielniach w innym systemie niż chałupniczy. Pozostali pracownicy nierejestrowani znaleźli zatrudnienie w: gospodarstwach rolnych lub ogrodniczych (ok. 10%) oraz firmach prywatnych i spółdzielniach w systemie pracy chałupniczej lub nakładczej (ok. 6%). Na własny rachunek pracowało ponad 5% osób wykonujących pracę nierejestrowaną.

Powyższe dane potwierdzają dwoistość pracy nierejestrowanej. Z jednej strony – występuje ona w formie usług dla gospodarstwa domowego, a więc jest świadczona w trybie mało sformalizowanym z drugiej strony – ma ona postać klasycznej pracy najemnej wykonywanej dla firmy najmującej pracowników z szarego rynku pracy.

Przeprowadzone badanie dostarczyło, między innymi, wiedzy na temat trybu podejmowania decyzji o wykonywaniu pracy nierejestrowanej. Okazuje się, że niemal równie często był to: (a) wynik swobodnej decyzji pracownika, który bądź to wychodził z taką inicjatywą, bądź mógł wybierać między pracą rejestrowaną i nierejestrowaną, jak i (b) efekt niepozostawienia pracownikowi żadnej możliwości wyboru, ponieważ oferta pracodawcy dotyczyła tylko pracy nierejestrowanej.

W tym kontekście istotna jest reakcja pracowników, którzy otrzymali wyłącznie ofertę pracy nierejestrowanej. Okazuje się, że najwięcej z nich (44,9%) przyjęło ją obojętnie, zaś zadowolonych było więcej niż niezadowolonych (odpowiednio 31,1% i 23,1%).

Te dane z kolei pokazują dwoistość szarego rynku pracy. Występuje na nim grupa osób, dla których praca nierejestrowana jest po prostu sposobem na życie (bardziej lub mniej akceptowanym, bardziej lub mniej wynikającym z własnego wyboru bądź konieczności) i grupa osób, dla których jest to dokuczliwy przymus, konieczność. Jest to istotna konstatacja z punktu widzenia konstruowania mechanizmów, które miałyby ograniczyć szarą strefę. Rozwiązania oferujące możliwości przejścia do sektora pracy rejestrowanej zostaną odrzucone przez pierwszą grupę osób, jeżeli nie zapewnią im istotnych korzyści. Natomiast osoby należące do drugiej grupy chętnie zaakceptują proponowane rozwiązania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]