Usługi księgowe Warszawa | |

Przestrzeń społeczna wypełniona przez szarą strefę

Zaprezentowane generalne postawy Polaków wobec pracy nierejestrowanej wspierają tezę mówiącą o tym, że można wyróżnić w społeczeństwie polskim taką jego część, która składa się z ludzi żyjących poza ogólnie obowiązującymi regułami, ludzi skłonnych do budowania swojej pomyślności dzięki możliwościom, jakie otwierają się poprzez poruszanie się w sieciach porozumień towarzyskich i krewniaczych. Ta część Polaków – zapewne co czwarty lub co piąty z nich – to zarazem ludzie, którzy przywiązują mniejsze niż pozostali znaczenie do wykonywania pracy rejestrowanej, a też nieskłonni do wiązania się wynikającymi stąd zobowiązaniami. Uznają oni, że korzyści płynące z wykonywania pracy nierejestrowanej są wystarczająco dobrym powodem do jej podejmowania, choć nie oznacza to, że faktycznie ją podejmują. Są przekonani, że pobieranie niereje- strowanego wynagrodzenia jest usprawiedliwione, jeśli pozwala na uniknięcie pozapłacowych kosztów, choć nie oznacza to, że sami wynagrodzenie takie pobierają. Nie przywiązują też większego znaczenia do hipotetycznych korzyści, jakie mogą płynąć z formalizowania stosunku pracy za pomocą pisemnej umowy, który jest dla nich przede wszystkim strukturą nieformalnych, wzajemnych zobowiązań pracodawcy i pracownika. Wreszcie, co może najważniejsze, nie warto liczyć na to, że okażą się oni podatni na jakiekolwiek zmiany oficjalnego ładu pracy – bo są to ludzie żyjący poza nim.

A więc można stwierdzić, że faktycznie istnieje przestrzeń społeczna, która może być wypełniona przez szarą strefę. W prezentowanym badaniu zadeklarowało obecność w niej niespełna 6% osób w wieku produkcyjnym. Tymczasem gotowość psychologiczną do takiej działalności prezentuje 20-25% badanej populacji. Rozpiętość ta wynika z faktu, że część respondentów, z obawy przed karą, ukryła przez ankieterem swoją działalność w szarej strefie, a jednocześnie nie każdy skupiony na sieciach porozumień nieformalnych wchodzi do gospodarki nieformalnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]