| |

Przyczyny zatrudniania pracowników w szarej strefie część 2

Brak odpowiednich dla pracodawców kadr, czyli ograniczenie możliwości zatrudniania przez nich pracowników rejestrowanych, wynikający ze specyficznej sytuacji na rynku pracy, znalazł również odzwierciedlenie w tych opiniach respondentów, które dotyczyły okresu zatrudnienia pracujących ,,na czarno”. Były to przede wszystkim osoby wynajmowane do określonych zadań, a więc dorywczo, którym wynagrodzenie wypłacane było głównie od razu po wykonaniu zadania.

Z odmienną sytuacją mamy do czynienia w przypadku tych firm, które zatrudniały pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem. Ta kategoria zatrudnionych wykorzystywana była przez okresy dłuższe, przy czym najczęstszym wyznacznikiem czasu wykonywania pracy był okres trwania umowy o pracę. Należałoby jednocześnie podkreślić, że w badanych podmiotach występowało również zatrudnianie tych pracowników do wykonania określonych zadań, co jednak w sposób nieznaczny ograniczało czas ich pracy w tej formie.

Zatrudnianie pracowników w sposób nierejestrowany oraz przy zastosowaniu części nierejestrowanego wynagrodzenia – zdaniem ankietowanych – jest również konsekwencją występowania istotnych korzyści dla pracowników. Należały do nich przede wszystkim możliwości osiągania przez nich wyższych dochodów (brak konieczności płacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne) lub ich łączenia, jeśli pochodzą z różnych źródeł (np. łączenie dochodów z pracy ze świadczeniami socjalnymi lub zasiłkiem dla bezrobotnych). Ponadto wskazywali oni na możliwość pogodzeniem pracy zawodowej z sytuacją rodzinną, większe szanse na znalezienie miejsca pracy oraz łatwość rozwiązania stosunku pracy. Istotne wydaje się przy tym, że w większości przypadków kwestie finansowe znalazły również odzwierciedlenie w przyczynach podejmowania pracy niereje- strowanej deklarowanych przez pracowników. Nie dominowały jednak wśród nich te, które miały związek z ubezpieczeniem społecznym, co może oznaczać, że pracownicy rzadko nie zdają sobie sprawy z konieczności zabezpieczenia swojej przyszłości („świadczenia na starość”). Mimo to, zdecydowanie najczęściej ważne dla nich jest osiąganie w chwili obecnej korzyści materialnych, które polegają na otrzymywaniu połączonych świadczeń z budżetu państwa i z pracy. Jest to jednak proceder niezgodny z obowiązującymi przepisami, który naraża Skarb Państwa na określone straty, podobnie jak całość finansowania zatrudnienia nie- rejestrowanego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]