| |

Rola agencji pracy tymczasowej

Pracodawcy zatrudniający pracowników nierejestrowanych lub pracowników z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem prawie w ogóle nie są zainteresowani współpracą z agencjami pracy tymczasowej. Sytuacja ta jednak nie jest wynikiem braku informacji o działaniu na rynku pracy tych instytucji, ponieważ około połowa pracodawców słyszała o ich istnieniu. Nie wiąże się też z negatywną oceną pracowników tymczasowych. Zdecydowana większość ankietowanych uznała bowiem, że są tacy sami, jak inni pracownicy. Ważniejsze w tym przypadku wydają się być względy związane z funkcjonowaniem firmy. Pracodawcy chcą sami dokonywać wyboru kandydatów do pracy i muszą – prawdopodobnie w ramach rozmowy kwalifikacyjnej – ocenić ich przydatność do zadań realizowanych przez firmę. Dlatego też, aby zwiększyć zainteresowanie przedstawicieli firm wynajmowaniem pracowników z agencji pracy tymczasowej, należałoby zastanowić się przede wszystkim nad usprawnieniem przepływu informacji oraz uporządkowaniem kwestii finansowania tych pracowników. Najistotniejszym problemem wydaje się jednak pozostawienie pracodawcom wyboru pracownika, gdyż w pewnych szczególnych przypadkach nie mają oni zaufania do pracowników tymczasowych.

Wyniki badań a dotychczasowe poglądy na temat zatrudnienia nierejestrowanego

Jak wynika z zaprezentowanych wniosków z przeprowadzonego badania, dotychczasowe rozwiązania prawno-instytucjonaJne stanowić mogą raczej barierę dla ograniczania skali zatrudnienia nierejestrowanego. Tymczasem działania te powinny zmierzać do zwiększenia możliwości kontrolnych instytucji, rozszerzenia sankcji, w tym głównie ograniczających działalność gospodarczą w razie wykrytych nieprawidłowości, promocji kształcenia ustawicznego, jak również elastycznych form zatrudnienia, ze szczególnym uwzględnieniem pracy tymczasowej. Przyjrzyjmy się zatem, w jaki sposób należałoby zweryfikować hipotezy istniejące w literaturze na temat pracy nierejestrowanej, co pozwoli sformułować postulaty zmian w prawie i polityce gospodarczej.

Hipoteza I – do korzystania z pracy nierejestrowanej skłania pracodawców zła sytuacja finansowa przedsiębiorstwa i chęć jej poprawy, poprzez obniżenie kosztów pracy i kwoty płaconych podatków.

W wyniku przeprowadzonych badań, hipoteza ta nie do końca została pozytywnie zweryfikowana. Powód obniżenia kosztów pracy został zadeklarowany przez zdecydowaną większość badanych, przy czym było to stanowisko w zasadzie niezależne od kondycji ekonomicznej firm. Można jednak domniemywać, że odgrywa ona pewnego rodzaju rolę w tej dziedzinie, ponieważ zatrudniali pracowników nierejestrowanych lub z częściowo nierejestrowanym wynagrodzeniem przede wszystkim pracodawcy z podmiotów o dobrej i pogarszającej się kondycji ekonomicznej i finansowej. Zdecydowanie jednak najrzadziej deklaracje tego rodzaju składane były przez pracodawców reprezentujących najlepsze pod względem wskaźników ekonomicznych firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Wpisy

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]

Odmowa przyjęcia prestiżowych zadań

Dyrektor operacyjny małego od[...]

Oddawanie swoich pomysłów

Tę historię wszyscy znamy aż [...]

Notowanie, parzenie kawy i robienie kopii

W każdej minucie, każdego dni[...]

Zastosowana metodologia - dalszy opis

Powyższe podejście pozwala na[...]