| |

Szacunki zatrudnienia nierejestrowanego w Polsce

Informacja o zatrudnieniu nierejestrowanym ma z natury rzeczy charakter szacunkowy i przybliżony. Istnieją dwa główne źródła informacji. Pierwsze – GUS – publikuje regularnie szacunki zatrudnienia nierejestrowanego w Roczniku Statystycznym. Szacunki te dotyczą pracy nierejestrowanej, uznanej za główną lub wyłączną. W latach 1994-2006 liczba pracujących w szarej strefie wahała się od 662 tys. do 1079 tys. Na ogół, w miarę spadku bezrobocia (np. w latach 1995-1998), liczba osób pracujących wyłącznie w szarej strefie zmniejszała się (z 957 tys. w 1995 r. do 663 tys. w 1998 r.). Następnie, w miarę wzrostu bezrobocia o 1,4 min osób w łatach 1999-2003, liczba osób pracujących wyłącznie w szarej strefie wzrosła z 663 tys. w 1998 r. do 924 tys. osób w 2003 r., czyli o 40% (wykres 4.1).

Drugie źródło informacji – trzy cytowane badania przeprowadzone przez GUS – ma charakter analityczny, umożliwia pogłębioną ocenę przyczyn podejmowania pracy w szarej strefie, struktury i charakteru zatrudnienia nierejestro- wanego, poziomu wynagrodzeń itd. Według tych badań zatrudnienie w szarej strefie gospodarki, obejmujące zarówno pracę główną, jak i dodatkową, wynosiło w 1995 r. 2199 tys., w 1998 r. zmniejszyło się do 1431 tys. osób, a w 2004 r. do 1317- tysuosób czyli-zomiej szyło się- prawie o|l/3{tabeia 4.1 .iywykres-AS), Jes,t rzeczą interesującą, że w latach 1995-1998 zatrudnienie rejestrowane w gospodarce narodowej zwiększyło się o blisko 1 min osób, a bezrobocie spadło o prawie 1/3. W sensie ekonomicznym bezrobocie w Polsce jest znacznie wyższe niż wykazują oficjalne statystyki i oceny ekspertów. I ma to przemożny wpływ na generowanie zatrudnienia nierejestrowanego.

Pracownicy podejmujący pracę nierejestrowaną według rodzajów zajęć

Niezwykle interesująca jest struktura pracujących w szarej strefie według poziomu wykształcenia. Strefa ta jest zdominowana przez pracowników o relatywnie niskim wykształceniu: podstawowym i niepełnym podstawowym (24% ogółu pracujących w szarej strefie) i zasadniczym zawodowym (44%). W sumie na 1,3 min pracujących w szarej strefie w 2004 r, – 0,9 min osób, czyli aż 68%, miało wykształcenie podstawowe i zasadnicze zawodowe, podczas gdy wśród pracujących legalnie 42% legitymowało się tym poziomem wykształcenia. Warto dodać, że w szarej strefie pracowało 79 tys. osób z wykształceniem wyższym. Struktura zatrudnienia osób z wyższym wykształceniem różniła się znacznie od innych grup pracujących w tej strefie. Dominowały korepetycje (prawie 35%), usługi budowlane (ok. 15%), doradztwo finansowe, księgowe i prawne (9%) oraz usługi lekarskie i transportowe (7%).

Sząra strefa tworzy głównie tanie miejsca pracy dkt osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, głównie dla robotników wykwalifikowanych bądź do prac prostych. Mimo że szara strefa zwiększa w sposób znaczący liczbę miejsc pracy w polskiej gospodarce, to nie stanowi ona z pewnością motoru postępu społeczno-gospodarczego w naszym kraju. Jest to raczej sposób na przetrwanie tak dla części pracodawców, jak i części pracobiorców, będących bez szans na oficjalnym rynku pracy.

W sumie, w sferze usług „wyższego rzędu” pracowało 2/3 osób z wyższym wykształceniem spośród zatrudnionych nieformalnie. Zupełnie inaczej przedstawia się struktura zatrudnienia osób z wykształceniem podstawowym (blisko 0,3 min pracujących w tej strefie): 93% pracowało w dziedzinach wymagających jedynie przyuczenia do wykonywania pracy – proste usługi budowlane i remontowe (32%), prace ogrodniczo-rolne (27%), usługi sąsiedzkie (16%), prace domowe, opieka nad dzieckiem (12%) itp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]