Lekarze Warszawa | |

Wysokie zatrudnienie nieformalne w Polsce

Z badań przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli i opublikowanych w maju 1999 r. wynikało, że polskie prawo podatkowe powoduje, iż wielkość ulg systemowych i nieprecyzyjne regulacje prawne, a także prawnie niedookreślone warunki uznaniowego przyznawania ulg, sprzyjały nadużyciom i korupcji (NIK 1999, s. 32).

Praca nierejestrowana w Polsce faktycznie należy do zjawisk o masowym charakterze, jednak stopniowo ulega zmniejszeniu. Występuje ona powszechnie, ale jednocześnie jest zajęciem raczej krótkotrwałym. Zatrudnienie nierejestrowa- ne obejmuje wszystkie generacje Polaków i różnorodne grupy społeczne, jednak podstawową grupą ludzi zatrudniających się w szarej gospodarce są osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych. Odsetek mężczyzn zatrudnionych „na czarno” jest trochę wyższy niż kobiet, na wsiach jest więcej ludzi pracujących nieformalnie niż w miastach. Badania pokazują poza tym, że zatrudnienie nieformalne jest mniejsze w przedsiębiorstwach niż w gospodarstwach domowych.

Do głównych przyczyn relatywnie wysokiego zatrudnienia nieformalnego w Polsce można zaliczyć system komunistyczny oraz okres transformacji, jaki po nim nastąpił. Transformacja spowodowała znaczny wzrost ludzi pracujących nieformalnie. Według Mroza (2002) pierwsze lata transformacji systemowej w Polsce w radykalny sposób zmieniły warunki gospodarowania i w znacznym stopniu wpłynęły na gwałtowne angażowanie się podmiotów w gospodarkę nieoficjalną. Praca nierejestrowana stała się dla wielu gospodarstw domowych wręcz jedynym źródłem utrzymania. Motywację tę wzmacniały trudności znalezienia pracy w sektorze formalnym. Ze strony popytowej z kolei dynamiczny przyrost liczby przedsiębiorstw i firm prywatnych, szukających minimalizacji kosztów, stworzył rynek na pracę nierejestrowaną. Inni badacze wymieniają jako przyczyny istnienia pracy nierejestrowanej dodatkowo takie czynniki, jak pojawienie się podatku od osób prawnych, który był psychologicznym aspektem, zachęcającym do przejścia do sektora nieformalnego. Kolejny czynnik to wysoki udział opłat ubezpieczenia społecznego, płaconego przez pracodawców, który zachęcał zatrudniających do robienia tego nieoficjalnie (Górzyński, Myśliwska, Orlik 2003).

W kolejnych latach praca nierejestrowana zmniejszyła swoją wielkość i rolę w gospodarce. Malejąca liczba pracowników niezarejestrowanych tłumaczona jest między innymi silnym wzrostem gospodarczym Polski. Niestety wskaźnik ten może również być spowodowany rosnącą stopą obcokrajowców pracujących „na czarno” na rynku pracy, którzy w większości badań nie są brani pod uwagę. Nie mogą oni dostać pozwolenia na pracę, stąd znajdują miejsce na szarym rynku (abstrahując już od rynku nielegalnego).

Polsce, w przeciwieństwie do państw „starej” Unii Europejskiej, jak dotąd nie została podjęta żadna decyzja polityczna zachęcająca do przejścia ludzi z pracy nierejestrowanej do zatrudnienia oficjalnego, leszcze żadna instytucja państwowa nie zajęła się rozwiązaniem tego problemu. Co więcej, nadal brakuje rzetelnych badań rozpoznających rozmiar i strukturę zjawiska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna19.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna6.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna2.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna74.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna4.jpg
You must have either the GD or iMagick extension loaded to use this library
Problem detected on file:/home/lentoid_pl/lentoid.pl/wp-content/uploads/dziewczyna76.jpg

Wpisy

Biuro wirtualne, czyli nowinka

Wynajem powierzchni biurowej [...]

Notariusz w Krakowie spisuje umowy

Notariusz w Krakowie spisuje [...]

Alerty BIK chronią firmy oraz banki

Alerty BIK chronią firmy oraz[...]

Zasoby porozumień prywatnych

Kierując się tą intuicją, sta[...]

Opuszczanie zebrań

Pozbądź się przekonania, że z[...]
  • błyskawiczna i darmowa pożyczka od kasatak na www.pozyczkabez.pl